Fragt fra 650 DKK

Hurtig levering 1-3 hverdage

Personlig rådgivning

Kvalitetsfliser fra EU

0 0
PRØVER FOR 25 DKK PR. STK, LÆS MERE HER

Handelsbetingelser for Fliseshoppen ApS

Anvendelse og gyldighed

Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser udtrykkeligt er fraveget ved skriftlig aftale. Enhver afvigelse fra nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, angivet af køber ved ordreafgivelse eller lignende vil ikke være gældende parterne imellem, medmindre Fliseshoppen ApS skriftligt har accepteret denne afvigelse.

Fliseshoppen ApS er til enhver tid berettiget til at ændre nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

 

Tilbud og ordrebekræftelse

Skriftlige tilbud afgivet af Fliseshoppen ApS er gældende i 8 dage fra tilbuddets datering, medmindre andet er anført i tilbuddet. Fliseshoppen ApS tager dog forbehold for mellemsalg.
Ved bestilling på www.fliseshoppen.dk genereres der automatisk en mail, der bekræfter at bestillingen er modtaget. En ordre er først bindende for Fliseshoppen ApS, når Fliseshoppen ApS har afsendt skriftlig ordrebekræftelse. Dette gælder uanset om køber har afgivet ordren mundtligt, skriftligt eller elektronisk. Såfremt køber måtte have indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal indsigelserne være fremsat skriftligt over for Fliseshoppen ApS senest 24 timer fra ordrebekræftelsestidspunktet. I modsat fald anses ordrebekræftelsen bindende for køber.

 

Priser

Priser fremgår af www.fliseshoppen.dk og den til enhver tid gældende prisliste eller af fremsendte ordrebekræftelse. Alle priser på fliseshoppen.dk er angivet i danske kroner (DKK) og er inklusive moms og afgifter men eksklusive fragt og emballage.

Fliseshoppen er løbende berettiget til – uden varsel – at foretage prisændringer på www.fliseshoppen.dk, i prislister og tilbud, såfremt intet andet skriftligt er aftalt.

 

Betaling

De mulige betalingsformer på www.fliseshoppen.dk er:

  • Visa
  • Visa/Dankort
  • MasterCard
  • Maestro
  • Mobilepay

Beløbet hæves, når ordren er afsendt fra vores lager.

Hos Fliseshoppen ApS opkræver vi intet gebyr for brugen af kreditkort. Bemærk at nogle udenlandske banker kan pålægge et gebyr på transaktioner i vores webshop. Gebyret opkræves direkte af banken, og vi kan ikke refundere det. For flere informationer, kontakt venligst din bank. Ved betaling via bankoverførsel skal du være opmærksom på, at du ikke er beskyttet af indsigelsesordningen.

 

Leveringstider

Leveringstiden er 1-3 dage for lagervarer. Leveringstid for skaffevarer oplyses ved fremsendelse af ordrebekræftelsen.

De ved ordrebekræftelsen angivne leveringstider er alene at anse som skønnede leveringstider. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at ophæve aftalen, medmindre forsinkelsen må anses som væsentlig. Køber er ikke berettiget til, som følge af forsinkelse, at afkræve Fliseshoppen ApS nogen form for erstatning, herunder udgifter til erstatningskøb.

 

Levering

Alle fragt- og leveringsomkostninger betales af køber. Varerne afsendes fra Fliseshoppens ApS lager med en af Fliseshoppen ApS valgt fragtmand.
Leveringsomkostninger opkræves samtidigt med betaling for varen.

Varer leveres kun i Danmark og leveres på hverdage.
Varer leveret med fragtmand, leveres som udgangspunkt til fast underlag ved fortovskant. Det skal være muligt at aflæsse med palleløfter til fast underlag. Kan dette ikke lade sig gøre, medtages varen til opbevaring for købers regning. Alle udgifter forbundet hermed inklusiv udgifter til ny (om)levering skal afholdes af køber.
Alle varer leveres med store lastbiler. Køber indestår for muligheden af, at en stor lastbil kan tilgå leveringsstedet uhindret. I tilfælde af, at der kræves levering med speciel lastbil, vil det være for købers regning.

 

Mangler og mangelafhjælpning

Det påhviler køber straks ved modtagelsen af leverancen og forinden det solgte tages i anvendelse, nøje at gennemgå leverancen såvel med hensyn til kvalitet som med hensyn til mængde. Varen skal altid kontrolleres inden montering for evt. fejl i farve, struktur og størrelse. Såfremt køber måtte finde, at leverancen er mangelfuld, skal denne straks og inden 2 dage fra leveringstidspunktet fremsætte skriftlig reklamation over for Fliseshoppen ApS med nøjagtig angivelse af manglens karakter og omfang. Såfremt køber ikke inden den angivne frist fremsætter skriftlig reklamation, fortaber køber sin reklamationsret. I tilfælde af reklamation må varen ikke tages i anvendelse, førend Fliseshoppen ApS har haft lejlighed til at undersøge leverancen for den påståede mangel. I det omfang Fliseshoppen ApS måtte konstatere, at der foreligger en mangel ved leverancen, er Fliseshoppen ApS berettiget til at omlevere. Køber kan ikke gøre krav gældende af nogen art i anledning af forsinkelse opstået ved omlevering. For omleverede varer sker leverancen på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Omleveringen sker dog for Fliseshoppen APS regning og risiko, medmindre andet er aftalt. Reklamationer over transportskader og synlige fejl vil kun blive accepteret, såfremt reklamationer påtales straks til fragtmanden, samt at reklamationen skrives på fragtbrevet med tydelig angivelse af karakter.

 

Reklamationsfrist

I overensstemmelse med købelovens regler, ydes du som forbruger 24 måneders reklamationsret.

Reklamationsretten dækker ikke skader eller slitage direkte eller indirekte opstået som følge af forkert brug, manglende vedligeholdelse, forkert/dårlig udførelse, håndteringsfejl, modifikationer eller groft misbrug fra brugerens side. Du kan sende en mail til post@fliseshoppen.dk, hvis du ønsker at reklamere dit køb.

 

Fortrydelsesret og returvarer

Ved fjernsalg ydes der iht. Forbrugeraftaleloven 14 dages fortrydelsesret ved forbrugerkøb. Fortrydelsesretten regnes fra den dag, hvor varerne modtages. Fristen indebærer, at du har 14 dage fra modtagelsen til at give os besked om, at du vil fortryde dit køb, og derfra har du 14 dage til at returnere varen. Du kan sende en mail til post@fliseshoppen.dk, hvis du ønsker at fortryde dit køb.

Hvis køber ønsker at fortryde et køb, skal varerne returneres i væsentligt samme stand og mængde som modtaget. Hvis varen har mistet værdi, og det skyldes, at du har brugt den på en anden måde, end hvad der var nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer, kan du kun få en del af købsbeløbet tilbage. Beløbet du kan få tilbage afhænger af varens handelsmæssige værdi, og i visse tilfælde kan det betyde, at du kun kan få fragtomkostningerne tilbage.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til købers konto indenfor få dage, dog senest 14 dage efter. Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den. Omkostninger til returnering skal køber selv afholde.

Undtaget fortrydelses- og returretten er handelskøb (B2B), afhentningskøb samt køb af skaffevarer og tilbudsvarer (restpartier).

 

Ansvarsbegrænsning

Fliseshoppen ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab af nogen art, såsom driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller ethvert andet lignende økonomisk konsekvenstab.
Fliseshoppen ApS kan ikke gøres ansvarlig for nogen skade eller nogen mangel, der er en følge af købers skødesløse, ukorrekte eller uhensigtsmæssige anvendelse eller behandling af leverancen. Fliseshoppen ApS kan ikke gøres ansvarlig overfor tredjemand. Fliseshoppen ApS yder ikke selvstændig garanti på vareleverancer. Fliseshoppen ApS videreformidler alene producentgaranti til køber. Fliseshoppen ApS påtager sig intet ansvar for eventuel vederlagsfri mundtlig vejledning, måltagning, beregning mv. som en medarbejder måtte yde som service i forbindelse med køb af Fliseshoppen ApS´s produkter. Køber henvises til at følge eventuelle brugsvejledninger, kataloger og brochure, der er leveret med varen, eller til selv at indhente fornødne oplysninger om anvendelsesområdet samt korrekt anvendelsesmåde for det købte. Fliseshoppen ApS påtager sig intet ansvar for indholdet af kataloger mv. fra Fliseshoppen ApS´s leverandør.

 

Produktansvar

Fliseshoppen ApS kan kun gøres ansvarlig for personskade, hvis det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Fliseshoppen ApS eller andre, som Fliseshoppen ApS har ansvaret for. Erstatning for personskade kan aldrig overstige det i dansk ret til enhver tid gældende erstatningsniveau. Fliseshoppen ApS er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, der indtræder efter, at risikoen for leverance er overgået til køber. Fliseshoppen ApS er ej heller erstatningsansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår. I alle andre tilfælde er Fliseshoppen ApS ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre under samme betingelser som angivet ovenfor vedrørende personskade. Køber skal holde Fliseshoppen ApS skadesløs, i den udstrækning Fliseshoppen ApS måtte blive pålagt erstatningsansvar overfor tredjemand for sådant tab og sådan skade, som Fliseshoppen ApS ikke er ansvarlig for i medfør af ovennævnte bestemmelser.

 

Force majeure 

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering bliver hindret eller forsinket af begivenheder udenfor sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt, herunder en leverandørs eller producents insolvens, eller lignende, kan Fliseshoppen ApS ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere købers ordre efter eget valg ved meddelelse til køber hurtigst muligt.

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist parterne imellem skal afgøres efter dansk ret med retten i Odense som værneting, med mindre at Fliseshoppen ApS bestemmer andet. 

 

Ikrafttræden

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft den 1. februar 2022 og gælder for modtagne ordrer fra og med dette tidspunkt.

FLISESHOPPEN APS
CVR-nr. 42790109

Holkebjergvej 106
5250 Odense SV
52 10 11 44

post@fliseshoppen.dk

www.fliseshoppen.dk